SUMMER SALE – PAK 33% KORTING

FlexTap

a
a

FlexTap

M

Snel navigeren naar:

Home

Kokend water kranen

Voordelen

Service Shop

Service menu:

Veelgestelde vragen

Installatie

Garantie

Onderhoud

Downloads & Handleidingen

Kom je er toch niet uit?

Klantenservice

FAQ

Email

w

Live-chat

Algemene voorwaarden FlexTap
 

Artikel 1 – Definities 

 1. RED X Commerce B.V., gevestigd te Lelystad, KvK-nummer 86399381, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ondernemer.  
 2. De wederpartij van ondernemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 3. Partijen zijn ondernemer en koper samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens ondernemer.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  


Artikel 3 – Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.  
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is ondernemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal ondernemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van ondernemer op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door ondernemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ondernemer te betalen.  


Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 


Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen een termijn van 30 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht), met uitzondering van retourdeals, voor retourdeals geldt een termijn van 14 dagen. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument of een derde namens de consument is ontvangen.  
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van ondernemer gebruiken. ondernemer is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  
 4. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan de consument doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 8. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 9. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 10.  De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ondernemer stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht ondernemer koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft ondernemer daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan ondernemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  


Artikel 7 – Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper of een namens de koper handelende derde in ontvangst is genomen, gaat het risico over van ondernemer naar koper.   


Artikel 8 – Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclamaties met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 5 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk/per e-mail bij ondernemer worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft ondernemer het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan ondernemer worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclamaties meer geaccepteerd. 


Artikel 9 – Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 


Artikel 10 – Levering

 1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat ondernemer deze bij hem of een namens koper handelende derde aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ondernemer gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is ondernemer gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 5. Indien ondernemer gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan ondernemer ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Een door ondernemer opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper ondernemer schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. Ondernemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. ondernemer is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 


Artikel 11 – Overmacht

 1. Kan ondernemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee ondernemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van ondernemer.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan ondernemer afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens ondernemer voldoen, tenzij zulks aan ondernemer te verwijten is.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan ondernemer niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 12 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  


Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij ondernemer aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van ondernemer totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan ondernemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft ondernemer het recht om de overeenkomst op te schorten. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan ondernemer worden tegengeworpen.  
 3. Ondernemer is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Ondernemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft ondernemer het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  


Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is altijd beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. De ondernemer is nooit aansprakelijk voor schade toegebracht door het (onjuist) gebruiken of hanteren van het product of gevolgen hiervan.
 3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van ondernemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15 – Klachtplicht

 1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar contact@flextap.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 2. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan ondernemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat ondernemer in staat is hierop adequaat te reageren.  
 3. Is een klacht gegrond, dan is ondernemer gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


Artikel 16 – Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. ondernemer garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen ondernemer en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van ondernemer komen en dat ondernemer zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, of bij zaken zoals uitgesloten in de garantievoorwaarden van het product. 
 4. Indien de door ondernemer verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt. 
   

Artikel 17 – Intellectueel eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) die niet aan RED X Commerce B.V. toebehoren zijn eigendom van de betreffende houder. 
 2. RED X Commerce B.V. heeft geen recht of aanspraak gebruikte merknamen. Het gebruik van merknamen en beschermde beeldmerken dient slechts een beschrijvend karakter. Genoemde merken staan in geen enkel partnerschap, Coöperatie of verbinding met RED X Commerce B.V.
 3. RED X Commerce B.V. behoudt verder alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 18 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. RED X Commerce B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal RED X Commerce B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar RED X Commerce B.V. is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.